Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công l ...

10 nhóm vị trí việc làm ngành khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư nêu rõ, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngàn ...

Thay thế các biểu mẫu về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Ngày 26/7/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2023/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư 03/2014/TT-BKHCN, trong đó sửa đổi các biểu mẫu về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.  Theo đó, thay thế một số biểu mẫu về hoạt động của ...

Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân , lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân , lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân dược Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2023 và T ...

Công khai ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Công tác phía Nam.

Thực hiện quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-B ...

06 biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Thông tư 14/2023/TT-BKHCN về Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ, trong đó, có 06 biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. 06 biểu m ...

Quy định về một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 1292/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2023 Ban hành Quy định về một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế QĐ 2392/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2015. To ...

Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư  02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan qu ...

Công khai ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 3) của Cục Công tác phía Nam.

Thực hiện quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-B ...

Định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp GCN hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao… Định mức ...